Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Imádság - Húsvétkor

Imádság – Húsvét reggel

„Az angyal pedig megszólalván monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek: mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott.” (Mt 28, 5-6)

imadsag1-150x15015Örökkévaló Istenem, mennyei, édes Atyám Jézus Krisztusban! Boldog magasztalással áldalak a húsvéti evangélium vigasztalásáért, csodálattal magasztalom örök hatalmadat, áldott jóságodat.

Kérlek, mennyei, édes atyám, tedd győzedelmessé az örökélet boldogító evangéliumát szívemben. Amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus életét mindnyájunkért odaadta, és szeretetének hatalma által a bűnt és a halált meggyőzte, akképpen segíts minket is meghalni a bűnnek és feltámadni az új életre. Ragyogtasd fel irgalmadnak új életet teremtő áldását az én lelkem előtt is. Töltsd be az én szívemet is a Feltámadott drága köszöntésével: Békesség néktek! Cselekedd, hogy egyre teljesebb, egyre boldogabb engedelmességgel szenteljem oda életemet az örökké élő Megváltónak. Jóságos Istenem! Alázatos töredelemmel ismerem be, hogy sokszor volt az én szívem is kétségekkel, lázadással, hirtelenséggel teljes. Alázattal ismerem be színed előtt, hogy nem egyszer adtam oda szívemet én is a hitetlenség tanácsának, voltam gyáva és kishitű, tagadtalak meg téged emberi gyöngeségből, érdekből, félelemből. Ó, de érzem azt is, Atyám, hogy az én szívem nyugtalan, békételen, reménytelen mindaddig, amíg tebenned nyugalmat nem talál. Cselekedd, istenem, hogy kétségeimben szent Fiad legyen a vezérem, életem harcában ő legyen a békességem, gyengeségemben az erőm, szenvedésem éjszakájában napvilágom, halálomban a győzedelem. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérlek, hogy a bűnbocsánat és örökélet reménységével áld és szentelj meg minden emberi szívet, az én szegény szívemet is. Mindörökké. Ámen

Imádság – Húsvét este

„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mit beszélt néktek, még mikor Galileában volt. (Lk 24, 5-6)

Hálás örvendezéssel jövök ma hozzád, felséges Isten, ezen a húsvéti ünnepen, amely emlékeztet arra, mily csodálatos győzelmet arattál halál és sír felett a mi üdvözítő Urunk feltámadásában. Engedd, hogy ma és életem minden órájában áldjam és magasztaljam ezért szent nevedet! Imádlak téged, halálnak meggyőzője, Uram Jézus! Érettem szálltál le a föld porába, érettem ontottad véredet, érettem keltél új életre, érettem tértél vissza szent Atyádhoz, hogy könyörögj minden szabadulásra váró szegény bűnösért. Hitem és szeretetem, engedelmességem és hűségem kapcsol hozzád, kit Isten úrrá tett mindenek felett, hogy uralkodjál mindaddig, amíg minden ellenséged lábad elé vettetik. te, aki az élet minden nyomorúságán, magán a halálon is diadalmat vettél, könyörülj rajtam és mindazokon, akik a te utaidon akarunk járni, néked akarunk szolgálni, hogy soha el ne veszítsük azt a húsvéti hitet, mely a benned való életnek bűnön és halálon való diadalát hirdeti! Ha eljő az utolsó óra, élő reménységgel telve tudjam lelkemet a te kezedbe tenni, áldott Üdvözítőm, és tudjak megjelenni előtted, felséges Atyám, Istenem. Ámen

(REFORMÁTUS IMÁDSÁGOSKÖNYV

Kiadó: Erdélyi Református Egyházkerület,

Kolozsvár, 2004)

Írja le véleményét!

Be kell jelentkeznie véleménye beírásához.

A rovathoz tartozó bejegyzések