Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for április, 2014

Jézus halála az élet formáló ereje

Ravasz László 
 
Jézus halála csak földi képében halál: isteni képében az élet ősméhe és az örökkévalóság csúcspontja. Mikor mi még csak a nagypénteket láttuk, Isten már akkor a húsvétot látta, s csak azért mutatta nekünk előbb az árnyékot, hogy előkészítsen a fényre.
 
Isten a halált tette az élet formáló erejévé. E felfedezéssel magának az Istennek a [...]

Hogyan látjuk a húsvétot? (ünnepi igehirdetés)

Joó Sándor
 „A hétnek első napján pedig jó reggel, a mikor még sötétes vala, oda méne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő a sírról. Futa azért és méne Simon Péterhez és ama másik tanítványhoz, a kit Jézus szeret vala, és monda nékik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették [...]

Imádság - Húsvétkor

 
Imádság – Húsvét reggel
„Az angyal pedig megszólalván monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek: mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott.” (Mt 28, 5-6)
Örökkévaló Istenem, mennyei, édes Atyám Jézus Krisztusban! Boldog magasztalással áldalak a húsvéti evangélium vigasztalásáért, csodálattal magasztalom örök hatalmadat, áldott jóságodat.
Kérlek, mennyei, édes atyám, tedd győzedelmessé az örökélet boldogító evangéliumát [...]

Kényszerszolgálatból - kereszthordozó (nagypénteki igehirdetés)

Victor János
„És kényszerítettek egy mellettük elmenőt, bizonyos cirenei Simont, aki a mezőről jött, Alaxandernek és Rufusnak az atyját,  hogy vigye az Ő keresztjét…” (Márk 15, 21.)
Felbukkan a Jézus szenvedéseiről feljegyzett történetben ez az ismeretlen mellékszereplő, aztán megint eltűnik a szemünk elől. Csak annyit tudunk róla, amennyit ez a vers elmond nekünk, vagy még amit ebből [...]

Imádság – Nagypénteken délelőtt

„Ha élünk az Úrnak élünk; ha meghalunk az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk az Úréi vagyunk.” (Róm 14,8)
Drága, megváltó Krisztusom, aki érettem függesz a keresztfán, tedd az én elmélkedéseimet és gondolataimat méltókká arra, hogy a te irántam való kegyelmedre és szenvedésedre hálával emlékezhessem. Teremts bennem tiszta szívet, hogy én is meg tudjak [...]

Jézus és az asztali társaság (nagycsütörtöki igehirdetés)

Victor János
 
 
„Bizony mondom nektek, nem iszom többé a szőlőtőnek gyümölcséből mind ama napig, amikor mint újat iszom azt az Isten országában.” (Márk. ev. 14, 25.)
Jézusnak ez a ránk maradt mondása sehogy sem illeszkedik bele a mi sablonos, egyházias Jézus-képünkbe. Amint olvassuk az „utolsó vacsora” történetét, olyan idegen hangként üti meg a fülünket ez a kijelentés. [...]

JÓKAI ANNA, KÁNYÁDI SÁNDOR, KÁROLYI AMI, PILINSZKY JÁNOS, WEÖRES SÁNDOR, WASS ALBERT – NAGYHÉT ÜZENETE

JÓKAI ANNA: Nagycsütörtök
 
 …meg kell a mieink lábát mosni,
 amíg bírja a térd és hajlik a derék,
 mindig friss vizet vinni a tálban,
 amíg a hús kihűl és a lélek felég.
 
 Habfürdő és illóolaj.
 Kis, puha talpak, eleven emlék.
 Gyereklábak a tenyeremben:
 régen volt ez a “nemrég”.
 

Áldott a Király! (virágvasárnapi igehirdetés)

Joó Sándor
 
 
„És ha valaki kérdez titeket: Miért oldjátok el? ezt mondjátok annak: Mert az Úrnak szüksége van reá.” (Lukács 19,31)
Az egész virágvasárnapi pompás jelenetben csak egyetlen kicsi mozzanatra szeretném felhívni a figyelmet. Egyetlen mozzanatra, amelyből jobban kiviláglik, mennyire igazán Krisztus a Jézus, mint a tömeglelkesedésből, tüntetésből, a Királyt éltetődicshimnuszból. A virágvasárnapi tolongó nép maga sem [...]

SZABÓ MAGDA, JÓKAI ANNA, PILINSZKY JÁNOS, CSOÓRI SÁNDOR, JÉKELY ZOLTÁN – VIRÁGVASÁRNAPI ÜZENET

SZABÓ MAGDA: ÓKÚT
„De a legszebb, az örök, az igazán üdvösséges, a kettőnk – apám és én – közös titkaként kedvenc ünnep mégsem a karácsony volt, hanem egy kisebb jelentőségű nap, egy másik ünnep voltaképpeni előkészítője, bevezetője, a virágvasárnap. Apám nemigen hívta ezen a néven, gyerekkoromban minden idegen szót hűségesen utána mondtam, ezt is így jegyeztem [...]

Imádság - Virágvasárnap délelőtt

„Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!” (Mt. 21,9)
Jézus, üdvösségem szerzője, hitem szent fejedelme, feléd fordul szemem, hozzád száll lelkem, hogy irgalmad árnyékában megpihenjek! Ó, fogadd kegyesen buzgólkodásomat e napon, mely ama nap emlékére van szentelve, midőn dicsőségednek halálra [...]