Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for 'imádságok'

Imádság - Pünkösdkor

„És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” (Ez 36, 26-27)

Mennyei, édes Atyánk! A Szentlélek ünnepén alázattal imádkozunk hozzád Szentlelked megújító áldásáért. Pünkösd [...]

Imádság - Húsvétkor

Imádság – Húsvét reggel

„Az angyal pedig megszólalván monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek: mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott.” (Mt 28, 5-6)

Örökkévaló Istenem, mennyei, édes Atyám Jézus Krisztusban! Boldog magasztalással áldalak a húsvéti evangélium vigasztalásáért, csodálattal magasztalom örök hatalmadat, áldott jóságodat.

Kérlek, mennyei, édes atyám, tedd győzedelmessé [...]

Imádság – Nagypéntek délelőtt

„Ha élünk az Úrnak élünk; ha meghalunk az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk az Úréi vagyunk.” (Róm 14,8)
Drága, megváltó Krisztusom, aki érettem függesz a keresztfán, tedd az én elmélkedéseimet és gondolataimat méltókká arra, hogy a te irántam való kegyelmedre és szenvedésedre hálával emlékezhessem. Teremts bennem tiszta szívet, hogy én is meg tudjak [...]

Imádság – Advent IV. vasárnapján

„Felele Jézus, és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” (Jn 14,23)
Nagy irgalmasságú és igazságú Isten, mily megbecsülhetetlen és megköszönhetetlen jótétemény az, hogy egyszülött Fiadat emberi testben e világra küldötted, hogy véghetetlen irgalmasságodat az én váltságomnak és üdvözítésemnek munkájában [...]

Imádság - Advent III. vasárnapján

„Ímé, az ajtó előtt állok, és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő énvelem.” (Jel 3,20)

Ó, kegyelemben gazdag Jézus, aki jöttél, hogy megkeresd és üdvözítsd, ami elveszett, köszönjük, hogy ezt a szent adventi időt megérhettük. Add Szentlelked erejét, hogy lehessen ez az [...]

Imádság Advent II. vasárnapján

„Ímé, az Úr hirdette mind a föld határáig: Mondjátok meg Sion Leányának, ímé, eljött szabadulásod, ímé, jutalma vele jő, és megfizetése őelőtte!” (Ézs 62,11)

Abból tetszett meg, véghetetlen jóságú Istenem, a te nagy szereteted az emberi nemzethez, hogy egyetlen Egyszülöttedet elbocsátottad e földre, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örökélete legyen. Abból [...]

Imádság - Advent I. vasárnapján

„És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt.” (Mal 4,2)

Mindenható Isten, Atyánk Jézus Krisztus által, hálával borulunk le kegyelmed királyi széke előtt, és magasztaljuk szent nevedet, hogy engedted megérnünk az advent szent idejét. Ó, miként tudunk illőképpen hálát adni kegyelmednek minden adományáért, [...]

Imádság- Reformáció napján

„Nem olyan-e az én Igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly?”

(Jer 23,29)

„Az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.”

( Zsid 4,12 )

Mindenható Isten, [...]

Imádság – Országért, népért

„Intelek azért mindenekelőtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk.”

( 1 Tim 2,1-2)

Örökkévaló Isten! Leborulok a Te királyi széked előtt, és alázatos szívvel kérlek, végy oltalmad alá mindnyájunkat, hogy a Te Igéd világosságának megtisztult szívű hordozója, megtartó szeretetednek hű bizonyságtevője lehessek. Terjeszd ki áldásodat [...]

Imádság – Országért, népért

„Intelek azért mindenekelőtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk.”
( 1 Tim 2,1-2)
Örökkévaló Isten! Leborulok a Te királyi széked előtt, és alázatos szívvel kérlek, végy oltalmad alá mindnyájunkat, hogy a Te Igéd világosságának megtisztult szívű hordozója, megtartó szeretetednek hű bizonyságtevője lehessek. Terjeszd ki áldásodat és segedelmedet minden [...]