Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for 'igehirdetések'

Isten elrejt téged a veszedelem elől (Újesztendei igehirdetés)

Dr. Fodorné dr. habil Nagy Sarolta (Magyarország – Sárospatak)

Zsoltárok 91.
Máté 2,13-18

„Bene qui latuit, bene vixit” – „Aki jól rejtőzködött, jól élt” – mondja az ókori latin bölcsesség. Eszerint az él bölcsen, aki kerüli a nyilvánosságot, kerüli a társaságot, nem beszél sokat, nem hallatja a véleményét. 2014-re vajon lehet ez vezérgondolatunk?

A fent jelölt [...]

A tegnapi ember (Igehirdetés - Esztendő utolsó napjára)

Dr. Fodor Ferenc (Magyarország – Sárospatak)

„Mert kérdezd csak meg az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra. Mert mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, a mi napjaink csak árnyék a földön.”
(Jób 8,8-9) Lectio: János 1,1-14
Esztendőfordulókor a múlt és a jövendő határán állunk. Mögöttünk van egy [...]

Advent üzenete-Adventben: érte és általa (IV. adventi igehirdetés-sorozat)

Szoboszlai Miklós (Magyarország-Kazincbarcika)
kazincbarcikai segédlelkész- volt sárospataki diák IV.
“És bár az angyalokról így szól: Ki az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává, ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, [...]

Advent üzenete – az Atyáról, Jézus Krisztusról, a szeretetről (II. adventi igehirdetés – sorozat)

Szikszai Szabolcs (Magyarország – Pécs)
volt sárospataki diák II.
.

„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet [...]

Advent üzenete – Istenről, világról, az emberiségről (I. adventi igehirdetés – sorozat)

Török András (Magyarország – Hajdúböszörmény)
volt sárospataki diák I.
 
„Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki [...]

Várja lelkem az Urat – adventi gondolatok

Béres Lászó (Kárpátalja – Szernye)
 
„Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.”(130. Zsoltár  5-6.)
Nagyon sok templom falai között hangzik majd fel a 2013-as évi advent első vasárnapján is az ősi ének szava: „Drága advent köszöntünk!” S bárcsak valódi [...]

De Profundis (I. adventi vasárnap)

Dr. Pungur József
 
„A mélységből kiáltok hozzád, Uram!” (Zsoltárok 130:1)                                                                             
„A mélységből kiáltok Uram”. Hangzik évezredek óta az örök adventi imádság Istenhez. Mindig akkor erősödik fel, amikor egy-egy civilizáció a végnapjait éli. Akkor, amikor egy hatalom már nyíltan áthág minden örök erkölcsi törvényt, uralkodása, kapzsisága, kizsákmányolása, elnyomása milliók meggyötört, kizsigerelt, már az állati sorba taszított ember [...]

A reformáció öröksége (igehirdetés – Reformációra emlékezve)

dr. Joó Sándor
 
„És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az őkegyelmessége ígéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.”(ApCsel 20,32)
Azon az ünnepen, amelyikre minket minden évben az október 31-ike emlékeztet, sokszor elmondották már templomokban, emlékünnepélyeken, hogy mit bízott reánk örökségül a reformáció; mik azok a drága kincsek, amiket őseink reánk hagytak, [...]

Mindennapi kenyerünk (ünnepi igehirdetés – új kenyér)

Radvánszky Ferenc (Kárpátalja – Kaszony-Botrágy)
.
„A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.”(Mt 6,11)                                            
A kenyér kérése, a Mi Atyánk negyedik kérése. Az után, hogy Isten központba helyezését („Szenteltessék meg a Te neved”), az Ő országának elterjedését („Jöjjön el a Te országod”), és az akaratának a meglétét („Legyen meg a Te akaratod”) kérjük, az imádság a [...]

Atya-Fiú-Szentlélek (Szentháromság vasárnapi igehirdetés)

Tőkés István

„És hozzájuk menvén Jézus szóla nékik mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében.” (Máté 28, 18-19)
A mostani szentháromság-vasárnapján ez a mi központi kérdésünk: igaz-e, hogy Jézus valóban hozzánk jön? Az Ige értesít arról, hogy ő az [...]