Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for 'igehirdetések'

Akiket Isten Lelke vezérel (pünkösdi igehirdetés)

Dr. Pungur József (Kanada – Edmonton)
 
 
„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.” (Róma 8:14)
 Vannak akik azt hiszik magukról, hogy ők keresztények – mert megkeresztelték őket, mert Bibliát olvasnak, mert templomba járnak,  mert részt vesznek a gyülekezet életében. Igen, jól gondolják – főleg formális szempontból jól gondolják, mert ezek mind feltételei egy keresztyén egzisztenciának. Mert látszólag [...]

A krisztusi út a menny felé, Istenhez vezet! (áldozócsütörtöki igehirdetés)

Dr. Pungur József (Kanada – Edmonton)    
 
„Kivivén..őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit megáldá őket. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván,  felviteték a mennybe”.  (Lukács ev.24,50-51).
Áldozócsütörtök az Úr Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepe. Különleges ünnep. Nem csak azért, mert az ünnepkörök perifériáján van. Bizonyára a legkisebb a nagy ünnepek sorában: a Karácsony, Virágvasárnap, Nagypéntek, [...]

Hogyan látjuk a húsvétot? (ünnepi igehirdetés)

Joó Sándor
 „A hétnek első napján pedig jó reggel, a mikor még sötétes vala, oda méne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő a sírról. Futa azért és méne Simon Péterhez és ama másik tanítványhoz, a kit Jézus szeret vala, és monda nékik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették [...]

Kényszerszolgálatból - kereszthordozó (nagypénteki igehirdetés)

Victor János
„És kényszerítettek egy mellettük elmenőt, bizonyos cirenei Simont, aki a mezőről jött, Alaxandernek és Rufusnak az atyját,  hogy vigye az Ő keresztjét…” (Márk 15, 21.)
Felbukkan a Jézus szenvedéseiről feljegyzett történetben ez az ismeretlen mellékszereplő, aztán megint eltűnik a szemünk elől. Csak annyit tudunk róla, amennyit ez a vers elmond nekünk, vagy még amit ebből [...]

Jézus és az asztali társaság (nagycsütörtöki igehirdetés)

Victor János
 
 
„Bizony mondom nektek, nem iszom többé a szőlőtőnek gyümölcséből mind ama napig, amikor mint újat iszom azt az Isten országában.” (Márk. ev. 14, 25.)
Jézusnak ez a ránk maradt mondása sehogy sem illeszkedik bele a mi sablonos, egyházias Jézus-képünkbe. Amint olvassuk az „utolsó vacsora” történetét, olyan idegen hangként üti meg a fülünket ez a kijelentés. [...]

Áldott a Király! (virágvasárnapi igehirdetés)

Joó Sándor
 
 
„És ha valaki kérdez titeket: Miért oldjátok el? ezt mondjátok annak: Mert az Úrnak szüksége van reá.” (Lukács 19,31)
Az egész virágvasárnapi pompás jelenetben csak egyetlen kicsi mozzanatra szeretném felhívni a figyelmet. Egyetlen mozzanatra, amelyből jobban kiviláglik, mennyire igazán Krisztus a Jézus, mint a tömeglelkesedésből, tüntetésből, a Királyt éltetődicshimnuszból. A virágvasárnapi tolongó nép maga sem [...]

A böjt ígérete (ünnepi igehirdetés)

Radvánszky Ferenc (Kárpátalja – Kaszony-Botrágy) 
 
“Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákób házának, hogy mi a vétke! Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét; igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez [...]

Az idő titka

Dr. Pungur József (Kanada-Edmonton) 
 „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsolt.90, 12)
Mi nemcsak az élet, hanem az idő országútján is járunk. Ezt rendszerint nem vesszük észre, mert nincs különösebb jele. Ám vannak olyan pillanatok amikor ezt nagyon is közelről tapasztaljuk: születésnapon, gyermekünk, vagy unokánk megszületésekor és Szilveszter napján, amikor az óév egy [...]

Isten elrejt téged a veszedelem elől (Újesztendei igehirdetés)

Dr. Fodorné dr. habil Nagy Sarolta (Magyarország – Sárospatak)

Zsoltárok 91.
Máté 2,13-18

„Bene qui latuit, bene vixit” – „Aki jól rejtőzködött, jól élt” – mondja az ókori latin bölcsesség. Eszerint az él bölcsen, aki kerüli a nyilvánosságot, kerüli a társaságot, nem beszél sokat, nem hallatja a véleményét. 2014-re vajon lehet ez vezérgondolatunk?

A fent jelölt [...]

A tegnapi ember (Igehirdetés - Esztendő utolsó napjára)

Dr. Fodor Ferenc (Magyarország – Sárospatak)

„Mert kérdezd csak meg az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra. Mert mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, a mi napjaink csak árnyék a földön.”
(Jób 8,8-9) Lectio: János 1,1-14
Esztendőfordulókor a múlt és a jövendő határán állunk. Mögöttünk van egy [...]