Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Archive for 'ünnepek'

Rájuk lehelle (pünkösdi igehirdetés)

Pungur József (Kanada – Edmonton)

„(Krisztus) Rájuk lehelle és monda nékik: Vegyetek Szentlelket!” (János ev. 20:22)

Korunkban a keresztyén nagyünnepek formálisan megvannak ugyan, ám lényegük rendszerint elsikkad. Különösen is igaz ez Pünkösdre. Míg Karácsonyban, Nagypéntekben és Húsvétban van valami kézzelfogható: az egyikben a szent gyermek, a másikban a keresztfa, aztán az üres sír – addig [...]

Imádság - Pünkösdkor

„És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” (Ez 36, 26-27)

Mennyei, édes Atyánk! A Szentlélek ünnepén alázattal imádkozunk hozzád Szentlelked megújító áldásáért. Pünkösd [...]

Imádság a Szentlélekhez

Demecseri Horvát Imre

Szentlélek Úr Isten hallgasd meg imám,
Tántorgó lelkemnek légy, üde harmat-ár.
Sínylődő lélekkel égek szüntelen,
Ó Fő-öröm, ne vesd meg szívem.
Félek a sötéttől, légy kacagó napom,
Gyűlölnek engem, vezess az utamon.
Tiszta láng, hevülj a szemhéjamon,
Elalszom, vigyázz rám, mert félek nagyon.

Húsvéti ajándék (ünnepi igehirdetés)

„Én vagyok a feltámadás és az élet!” (János evangéliuma 11,25)
Az életben csak egy biztos dolog van – szokták mondani – és ez a halál! A bölcső előrevetíti a koporsó árnyékát. Aki erre az életre született, alapjában véve a halálra született. Aki megérkezett erre a világra, egyszer bizonyosan búcsút is kell vennie és el kell távoznia [...]

Imádság - Húsvétkor

Imádság – Húsvét reggel

„Az angyal pedig megszólalván monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek: mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott.” (Mt 28, 5-6)

Örökkévaló Istenem, mennyei, édes Atyám Jézus Krisztusban! Boldog magasztalással áldalak a húsvéti evangélium vigasztalásáért, csodálattal magasztalom örök hatalmadat, áldott jóságodat.

Kérlek, mennyei, édes atyám, tedd győzedelmessé [...]

Hozsanna húsvét

Tollas Tibor
Hozsanna húsvét! Künn a tavasz száll,
Sziklasírodból föltámadtál
És csodát műveltél megint.
Puszta földünk virággá ébred,
Sok zsenge ág zsoltárt zeng néked,
Jézus, naparcod rámtekint.
Hozsanna húsvét! Hitünk sója,
Bénák, betegek gyógyítója
Fénypallosodtól a halál
Sötét szárnyával éjbe rebben,
Szétáradsz bennem győzhetetlen,
Romlandó testem talpra áll!

Jézus halála az élet formáló ereje

Ravasz László
Jézus halála csak földi képében halál: isteni képében az élet ősméhe és az örökkévalóság csúcspontja. Mikor mi még csak a nagypénteket láttuk, Isten már akkor a húsvétot látta, s csak azért mutatta nekünk előbb az árnyékot, hogy előkészítsen a fényre.
Isten a halált tette az élet formáló erejévé. E felfedezéssel magának az Istennek a [...]

A felemelt Krisztus (nagyheti igehirdetés)

„Én, ha felemeltettem e földről mindeneket magamhoz vonzok. Ezt pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia” (János ev.12,32-33)
Nagypénteken mi is lélekben a golgotai kereszt köré gyűlünk, s látjuk a miattunk, helyettünk és érettünk szenvedő és meghaló Megváltó Urunkat. Valahogy úgy, amint azt nagy festőnk, Munkácsy Mihály festette meg Jézus Krisztus szenvedéstörténetét és [...]

Imádság – Nagypéntek délelőtt

„Ha élünk az Úrnak élünk; ha meghalunk az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk az Úréi vagyunk.” (Róm 14,8)
Drága, megváltó Krisztusom, aki érettem függesz a keresztfán, tedd az én elmélkedéseimet és gondolataimat méltókká arra, hogy a te irántam való kegyelmedre és szenvedésedre hálával emlékezhessem. Teremts bennem tiszta szívet, hogy én is meg tudjak [...]

Nagypéntek

Demecseri Horváth Imre

Máté 27,51-52

A vád elhangzott, az idő elérkezett.
Jön az Úr, arca beesett, szomorú.
Elhagyta mindenki, egyedül van.
Vállára a bűnös világ nehezedett.
Homloka, teste vérzik,
A tegnapi gyalázat ütött rajt’ sebet.
És a sok sérelem, mi rajta csattant,
Az átok, a sok piszok mi rá hullt.
És most itt a nagy kereszt.
Elfogyott az út, az idő megállt,