Main menu:

Keresés

Rovatok

Archivum

Bejelentkezés, regisztráció

Szeretsz-é engem?

János evangéliuma 21,15

saro-patti__forme-e-attrazione_g-smallA feltámadt Krisztus még negyven napig volt tanítványaival s annyit tudunk, hogy ez alatt tanította őket Isten országának dolgaira. Mondhatnánk, hogy a tizenegy tanítvány egy „Mesterkurzuson” vett részt. Nagy szükségük is volt erre, mert Jeruzsálemben Jézus halála után nem érezték biztonságban magukat. Féltek, hogy a Mester után majd ők, a tanítványai következnek. Megtapasztalták ugyan, hogy a keresztre feszített Jézus feltámadott, hiszen megjelent nekik. Ám azt is érezték, hogy a feltámadott Úr és közöttük valami nagy és áthidalhatatlan távolság van: e múlandó világ és Isten örök országának távolsága. Azt mondhatnánk, hogy minőségi távolság. Tudták, hogy ezzel a három éves boldog együttlétnek vége van, most már csak egyet tehetnek: visszatérni oda, ahonnan jöttek, a Galileai tengerhez. Vissza a mindennapi életbe a családhoz, a munkához, a kenyérkereséshez. Krisztus tudta, hogy odamennek, s hogy Ő is ott lesz. Tovább »

Teológiai megújhodásról

„Az Ige testté lett.” (János ev.1:14)

oszi-szinek-copiaEzt az Igét az igehirdetők általában a karácsonyi prédikációjuk alapigéjeként szokták felvenni. Mindemellett ez az Ige azonban – nézetem szerint –, teológiai irányváltoztató is volt az ősegyházban, amelyen a kezdetben kicsiny egyház élete és jövője függött. Nevezetesen az volt a döntő tét, hogy az éppen csak megszületett egyház - egy korán megszűnő - zsidó szekta marad-e, vagy ki tud lépni ennek árnyékából egy új, az ókori világot minden üldöztetése ellenére is gyorsan meghódító, s annak fejlődését évezredekig meghatározó világvallás fejlődik-e ki, amely Krisztus váltsághalálára épül? Gondviselés-szerűen ez utóbbi történt.

Lássuk ennek fő mozzanatait, tanulságát és üzenetét! Tovább »

Rájuk lehelle (pünkösdi igehirdetés)

Pungur József (Kanada – Edmonton)


(Krisztus) Rájuk lehelle és monda nékik: Vegyetek Szentlelket!” (János ev. 20:22)

punkosdKorunkban a keresztyén nagyünnepek formálisan megvannak ugyan, ám lényegük rendszerint elsikkad. Különösen is igaz ez Pünkösdre. Míg Karácsonyban, Nagypéntekben és Húsvétban van valami kézzelfogható: az egyikben a szent gyermek, a másikban a keresztfa, aztán az üres sír – addig Pünkösdben szélnek zendülése, kettős tüzes nyelvek jelenése, egy apostoli beszéd – mind-mind megfoghatatlan jelenségek. Nem csoda, hogy Pünkösd ünnepe mára igencsak eljelentéktelenedett – holott Pünkösd jelentősége óriási, egzisztenciális és világtörténeti, mert Pünkösd nem más, mint az új teremetés kezdete az emberen! Tovább »

Imádság - Pünkösdkor

imadsag1-150x1501„És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” (Ez 36, 26-27)

Mennyei, édes Atyánk! A Szentlélek ünnepén alázattal imádkozunk hozzád Szentlelked megújító áldásáért. Pünkösd napján kibocsátottad Szentlelkedet, betöltve a prófétai ígéretet: Adok nektek új szívet, és azt mívelem, hogy az én parancsolataimban járjatok. Kibocsátottad lelkedet, és a csüggeteg, bátortalan tanítványok boldogan hirdették: Nem adatott más név, mely által megtartatnánk. Istenünk, alázatosan könyörgünk Szentlelked üdvözítő ajándékáért. Tovább »

Imádság a Szentlélekhez

punkosd-2Demecseri Horvát Imre

Szentlélek Úr Isten hallgasd meg imám,
Tántorgó lelkemnek légy, üde harmat-ár.
Sínylődő lélekkel égek szüntelen,
Ó Fő-öröm, ne vesd meg szívem.

Félek a sötéttől, légy kacagó napom,
Gyűlölnek engem, vezess az utamon.
Tiszta láng, hevülj a szemhéjamon,
Elalszom, vigyázz rám, mert félek nagyon. Tovább »

Húsvéti ajándék (ünnepi igehirdetés)

„Én vagyok a feltámadás és az élet!” (János evangéliuma 11,25)
feltamadasAz életben csak egy biztos dolog van – szokták mondani – és ez a halál! A bölcső előrevetíti a koporsó árnyékát. Aki erre az életre született, alapjában véve a halálra született. Aki megérkezett erre a világra, egyszer bizonyosan búcsút is kell vennie és el kell távoznia erről a világról. A halálnak ez az állandó jelenvalósága az, ami megrontja az ember arasznyi életét. Félelmeink mélyén – halálfélelem van. Ez belevegyül örömünkbe és megrontja azt, beleront békénkbe és elűzi azt, mint fekete árny jelen van mindig, ha süt felettünk a nap ez elhomályosítja. Az ember alapjában véve mindent azért tesz, hogy elhessegesse a halál sötét gondolatát. Hogy feledjen – dúsan rakott asztalok mellé ül, habzsol a csordultig telt mámor poharából. Éjt nappallá téve dolgozik, hajtja magát, vagy nyugtalanul messze földeket barangol be. Mindezt azért teszi, hogy új benyomások és célok elnyomják a sötét gondolatokat. Az örök ember így kiált fel Madách Ádámjával: „Csak az a vég, csak azt tudnám feledni!” Tovább »

Imádság - Húsvétkor

Imádság – Húsvét reggel

„Az angyal pedig megszólalván monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek: mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott.” (Mt 28, 5-6)

imadsag1-150x15015Örökkévaló Istenem, mennyei, édes Atyám Jézus Krisztusban! Boldog magasztalással áldalak a húsvéti evangélium vigasztalásáért, csodálattal magasztalom örök hatalmadat, áldott jóságodat.

Kérlek, mennyei, édes atyám, tedd győzedelmessé az örökélet boldogító evangéliumát szívemben. Amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus életét mindnyájunkért odaadta, és szeretetének hatalma által a bűnt és a halált meggyőzte, akképpen segíts minket is meghalni a bűnnek és feltámadni az új életre. Tovább »

Hozsanna húsvét

Tollas Tibor

vers1Hozsanna húsvét! Künn a tavasz száll,
Sziklasírodból föltámadtál
És csodát műveltél megint.
Puszta földünk virággá ébred,
Sok zsenge ág zsoltárt zeng néked,
Jézus, naparcod rámtekint.

Hozsanna húsvét! Hitünk sója,
Bénák, betegek gyógyítója
Fénypallosodtól a halál
Sötét szárnyával éjbe rebben,
Szétáradsz bennem győzhetetlen,
Romlandó testem talpra áll! Tovább »

Jézus halála az élet formáló ereje

Ravasz László

h-2015Jézus halála csak földi képében halál: isteni képében az élet ősméhe és az örökkévalóság csúcspontja. Mikor mi még csak a nagypénteket láttuk, Isten már akkor a húsvétot látta, s csak azért mutatta nekünk előbb az árnyékot, hogy előkészítsen a fényre.

Isten a halált tette az élet formáló erejévé. E felfedezéssel magának az Istennek a szívébe pillantunk bele és meglátjuk ott világtalányunk és saját életünk megoldását: a kereszt titkát. Ezért kellett Istennek emberré lennie, ezért kellett Jézusnak az emberi élet hasonlatosságába öltözni, hogy az ő halálának ereje ott álljon világunk középpontjában mint az életnek egyetlen, örök forrása, Benne nem volt semmi, ami a halált, mint a végesség és a bűn ítéletét, kihívta volna. Az ő halála az áldozat szabad ténye volt, hogy megrendítő voltában megmutassa nekünk a mibennünk rejlő földi hatalmakat, amelynek következményeképpen zuhant rá ez a nekünk szóló, de helyettünk őt érő ítélet. Tehát a mi ősemberi mivoltunk helyettünk elviselt ítélete volt az. Tovább »

A felemelt Krisztus (nagyheti igehirdetés)

„Én, ha felemeltettem e földről mindeneket magamhoz vonzok. Ezt pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia” (János ev.12,32-33)
nagyhet1Nagypénteken mi is lélekben a golgotai kereszt köré gyűlünk, s látjuk a miattunk, helyettünk és érettünk szenvedő és meghaló Megváltó Urunkat. Valahogy úgy, amint azt nagy festőnk, Munkácsy Mihály festette meg Jézus Krisztus szenvedéstörténetét és kereszthalálát a világhírű nagyméretű tablóin, a Trilógiában, melynek címei: Krisztus Pilátus előtt, Ecce homo (Íme, az ember) és a Golgota. Keresztyén vallásunk központja, szíve és misztériuma az önmagát önként az emberiség bűnéért váltságul adó Megváltó Úr Jézus. Ő mondta, hogy azért jött „Az embernek Fia, hogy adja az Ő életét váltságul sokakért” (Máté 20,28). Ha nincs golgotai kereszt – nincs keresztyénség. Ha nincs bűnbocsánat, visszafogadtatás, helyreállíttatás – nincs örökélet, nincs remény, s nincs értelme a földi létnek. Akkor bűneinkben halunk meg, s vettetünk pokolra – az Isten nélküliség távoli állapotába! Tovább »